×

!! ประกาศ !!

Nov. 3, 2021, 7:12 a.m.

ข้อตกลงในการใช้งาน : ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบแนวเขตโดยสังเขปเท่านั้น "ไม่สามารถอ้างอิงทางกฏหมายได้", ห้ามนำข้อมูลที่มีในระบบไปใช้ในเชิงพาณิชย์, กรมที่ดินจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆที่เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง, ชั้นข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐในระบบ มาจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กมร.)

  GeoNode is a geospatial content management system, a platform for the management and publication of geospatial data. It brings together mature and stable open-source software projects under a consistent and easy-to-use interface allowing non-specialized users to share data and create interactive maps.

  Data management tools built into GeoNode allow for integrated creation of data, metadata, and map visualizations. Each dataset in the system can be shared publicly or restricted to allow access to only specific users. Social features like user profiles and commenting and rating systems allow for the development of communities around each platform to facilitate the use, management, and quality control of the data the GeoNode instance contains.

  It is also designed to be a flexible platform that software developers can extend, modify or integrate against to meet requirements in their own applications.