×

!! ประกาศ !!

Nov. 3, 2021, 7:12 a.m.

ข้อตกลงในการใช้งาน : ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบแนวเขตโดยสังเขปเท่านั้น "ไม่สามารถอ้างอิงทางกฏหมายได้", ห้ามนำข้อมูลที่มีในระบบไปใช้ในเชิงพาณิชย์, กรมที่ดินจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆที่เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง, ชั้นข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐในระบบ มาจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กมร.)

DOL Portal : ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของกรมที่ดิน

ระบบงานนี้จัดทำขึ้นสำหรับ นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการของกรมที่ดิน จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน

ลงทะเบียนใช้งาน

41 Layers

Click to search for geospatial data published by other users, organizations and public sources. Download data in standard formats.

Explore layers »

4 Maps

Data is available for browsing, aggregating and styling to generate maps which can be saved, downloaded, shared publicly or restricted to specify users only.

Explore maps »

2 Documents

As for the layers and maps GeoNode allows to publish tabular and text data, manage theirs metadata and associated documents.

Explore documents »

131 Users

Geonode allows registered users to easily upload geospatial data and various documents in several formats.

See users »

Featured Datasets

{{ item.title | limitTo: 20 }}{{item.title.length > 20 ? '...' : ''}}